Kompleks PTSD

Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2023). 

Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach, 2nd ed. 

American Psychological Association.

En af de vigtigste nye diagnoser i den nye version af WHO’s internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande:  klassifikationssystemet ICD-11 er C-PTSD (Complex Post-Traumatic Stress Disorder).

Emotion-Focused Therapy for Complex Trauma (C-EFTT)

Denne bog præsenterer en manualiseret behandling, der på den ene side er tilstrækkelig specifik og stringent til at blive brugt i forskning, og på den anden side er fleksibel nok til at blive brugt af klinikere i vores daglige praksis. 

Teksten kan også bruges i uddannelsesprogrammer for kandidater og er i overensstemmelse med anbefalingerne fra American Psychological Association (APA) om at give træning i evidensbaserede tilgange. 

I sidste ende er formålet med denne bog at præsentere teoretiske og praktiske aspekter af emotionsfokuseret terapi for traumer (EFTT), såvel som at støtte forskning, med tilstrækkelig specificitet til, at klinikere fra forskellige teoretiske perspektiver kan anvende hele tilgangen eller integrere aspekter af modellen i deres nuværende praksis. 

I kapitel 6 "Imaginal Confrontation Procedure" beskrives to forskellige teknikker til behandling af interpersonelle traumer, hver med sin unikke tilgang til emotionel bearbejdning og traumeheling. 

Imaginær konfrontation (IC)

Imaginær konfrontation involverer en direkte, fiktiv konfrontation mellem klienten og en forestillet krænker, repræsenteret ved en tom stol. Denne teknik er rodfæstet i gestaltterapi og emotion-fokuseret terapi, og bruges specifikt til at adressere uforløste emotioner og traumer.

Fordele

Ulemper

Evokativ (stemningsfuld) udforskning (EE)

Evokativ udforskning anvender en mere indirekte tilgang, hvor klienten taler om sine traumer og emotioner i en samtale med terapeuten, uden at forestille sig krænkeren til stede. Denne metode er designet som et alternativ til klienter, der finder imaginær konfrontation for overvældende. 

Fordele

Ulemper

Samlet vurdering

Valget mellem Imaginær Konfrontation og Evokativ (stemningsfuld) Udforskning bør baseres på en individuel vurdering af klientens emotionelle stabilitet, historik med traumer, og evne til at håndtere direkte konfrontation. Begge metoder har stærke terapeutiske værdier, men de skal tilpasses nøje til klientens behov og kapacitet for at sikre en sikker og effektiv behandlingsproces.

Sammenlagt tilbyder 'The Imaginal Confrontation Procedure' en værdifuld ramme for behandling af interpersonelle traumer med en vægtning af klientens personlige præferencer og terapeutisk beredskab, hvilket kan maksimere helingspotentialet og minimere risikoen for re-traumatisering.

Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2023b). The EFTT treatment model. In Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach, 2nd ed. (pp. 33-54). 

The EFTT treatment model. 

Introduktion til faserne i EFTT

Emotion-Focused Therapy for Trauma (EFTT) er en semistruktureret tilgang, der typisk består af 16 til 20 ugentlige sessioner. Terapilængden tilpasses dog efter klientens individuelle behov. Behandlingsmodellen er ikke lineær, men forskellige processer er dominerende i forskellige faser af terapien. Klienter kan bevæge sig gennem aspekter af alle faser i en enkelt session og variere i den tid, de har brug for til at komme videre gennem hver fase.

Fase 1: kultivering af alliance

De første tre sessioner i EFTT er eksklusivt dedikeret til at kultivere en sikker tilknytningsrelation og samarbejde om cases konceptualisering, herunder vurdering af klientens emotionelle bearbejdningsvanskeligheder og samarbejde om målene for terapien.

Et eksempel fra praksis kunne være, når en klient, oplevede panik og åndedrætsbesvær ved forestillingen om at konfrontere sin mor i en tom stol, fordi hendes mor havde begået selvmord. Terapeuten hjalp klienten med at håndtere denne nød, samtidig med at hun konfronterede sin forestillede mor med smerten og vreden over selvmordet.

Fase 2: reduktion af frygt, undgåelse og skam

Midterfasen af EFTT fokuserer på at reducere selvrelaterede processer, der er barrierer for at løse relationelle traumer og tilknytningsskader. Disse processer inkluderer manglende klarhed over interne oplevelser, frygt og undgåelse af emotionel oplevelse samt selvkritik og selvbebrejdelse.

For eksempel frygtede klienten, at hun ville blive dømt og stigmatiseret på grund af sin mors handlinger, hvilket blev hendes "grimme hemmelighed". Terapeuten brugte to-stol dialoger, oplevelsesfokusering og evocative exploration for at udforske og løse disse vanskeligheder.

Fase 3: løsning af traumer og tilknytningsskader

Den sene fase af EFTT fokuserer på at løse problemer med specifikke krænkende og forsømmelige andre ved at få adgang til adaptiv vrede og sorg samt tilknyttede betydninger. For klienter indebærer dette at sørge over traumatiske tab, og at udtrykke og validere deres vrede og sorg fuldt ud.

I slutningen af denne fase, og ved terapiens afslutning, introduceres en afsluttende imaginær konfrontation (IC) for at fuldføre løsningen så vidt muligt og konsolidere ændringer. Klienterne sammenligner deres nuværende oplevelse af at forestille sig krænkeren med deres oplevelse under den indledende dialog, hvilket ofte viser en markant ændring i selvopfattelse og opfattelse af den anden.

Konklusion

Faserne og opgaverne i EFTT tilbyder en struktureret, men fleksibel ramme for at hjælpe klienter med at bearbejde og hele fra komplekse traumer. Gennem hver fase udvikler klienten større selvindsigt, emotionel regulering og evne til at danne sunde relationer. Ved at arbejde gennem frygt, undgåelse og skam i midterfasen og løse relationelle traumer i den sene fase, støttes klienten i at opnå dyb emotionel transformation og personlig vækst.

Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2023d). The imaginal confrontation procedure. In Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach, 2nd ed. (pp. 125-151). 

The imaginal confrontation procedure

Modellen i 'Figure 6.1' beskriver en struktureret tilgang til at løse interpersonelle traumer gennem to primære teknikker: 

Imaginær konfrontation Imaginary Confrontation (IC) 

eller 

Evokativ (stemningsfuld) udforskning Evocative Exploration (EE). 

Disse teknikker bruges inden for Emotion-Focused Therapy for Trauma (EFTT) til at hjælpe klienter med at bearbejde og helbrede komplekse traumer. Modellen opdeler processen i tre faser, som guider klienter gennem emotionel bearbejdning, transformation og heling.

Fase 1: initial dialog og aktivering af emotioner

I den første fase fokuseres der på at etablere en sikker terapeutisk ramme og begynde at udforske klientens traumer gennem IC eller EE.

Nøgleelementer i fase 1:

Terapeutiske mål i fase 1:


Fase 2: bearbejdning af emotioner og selvrelaterede forstyrrelser

I den anden fase fokuseres der på at arbejde dybere med de emotioner og selvrelaterede forstyrrelser, der forhindrer klienten i at bearbejde deres traumer fuldt ud.

Nøgleelementer i fase 2:

Terapeutiske mål i fase 2:


Fase 3: integration og opløsning af traumer

I den tredje fase fokuseres der på at integrere og udtrykke primære adaptive emotioner og opnå en dybere heling og opløsning af traumerne.

Nøgleelementer i fase 3:

Terapeutiske mål i fase 3:


Sammenfatning

'Figure 6.1. Model of Resolving Interpersonal Trauma Using Imaginary Confrontation or Evocative Exploration' giver en detaljeret ramme for, hvordan komplekse traumer kan behandles gennem EFTT. Ved at følge denne model kan terapeuter hjælpe klienter med at navigere gennem forskellige faser af emotionel bearbejdning, fra aktivering og udforskning af dybe emotioner til transformation og integration af adaptive emotioner. Gennem denne strukturerede tilgang kan klienter opnå dybere heling, selvforståelse og emotionel balance.

Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2010).

Emotion-focused therapy for complex trauma : an integrative approach (1 ed.). 

American Psychological Association.