Tilgivelse og 

give slip

Meneses, C. W., & Greenberg, L. S. (2019). Forgiveness and letting go in emotion-focused therapy. American Psychological Association.

Tilgivelse og give slip i Emotion-Fokuseret Terapi

"Forgiveness and Letting Go in Emotion-Focused Therapy", skrevet af L. S. Greenberg og C. Woldarsky Meneses, udforsker tilgivelsesbegrebet inden for emotion-fokuseret terapi (EFT). Bogen anlægger et ikke-autoritært perspektiv på tilgivelse, idet terapeuten undgår at dømme, hvad klienten bør føle eller stræbe efter som terapimål. I stedet for at foreskrive en vej og lære færdigheder til at opnå tilgivelse, beskriver bogen de empirisk afledte emotionelle forandringsprocesser, der fører til emotionel transformation.

'Emotionelle sår defineres her som de emotionelle sår og traumer, der opstår i interpersonelle relationer og påvirker individets selvopfattelse og sikkerhedsfølelse.'

Bogen belyser emotionelle sår (emotional injuries - EI), sammenhængen mellem emotionelle sår og traumer og hvordan dette kan integreres i emotion-fokuseret terapi. Begrebet emotionelle sår bliver central i forståelsen af den dybe påvirkning, som traumer kan have, og vigtigheden af at adressere disse sår i terapeutisk arbejde.

Bogen understreger vigtigheden af at adressere emotionelle sår og tilbyder en detaljeret gennemgang af EFT for individuel terapi, herunder teknikker som tom-stolsdialog. Det fremhæves, at tilgivelse i EFT ses som en mulig, men ikke obligatorisk vej til opløsning af emotionelle sår. Bogen omfatter også et kritisk syn på tilgivelse, diskuterer etikken bag tilgivelsesfremme, og hvordan dette kan spille en rolle i forhold til sociale rettighedsbevægelser og feministiske bekymringer.

Overordnet set tilbyder bogen en dybdegående og nuanceret forståelse af tilgivelse inden for terapeutisk praksis, med særlig vægt på den emotionelle transformation snarere end kun tilgivelse som et mål.

"At navngive den emotion, man føler på det tidspunkt – vrede, frustration eller tristhed – har en beroligende effekt". 

Kapitlet "Forgiveness" giver en dybdegående forståelse af tilgivelse inden for rammerne af emotion-fokuseret terapi (EFT). Her behandles tilgivelsesprocessen ikke blot som en kognitiv beslutning, men som en emotionel rejse, der involverer forståelse og bearbejdning af dybe emotioner som vrede, sorg og skuffelse. Bogen fremhæver vigtigheden af at anerkende og arbejde med disse emotioner for at opnå ægte tilgivelse, samtidig med at den anerkender, at tilgivelse ikke altid er det nødvendige eller ønskede resultat. Forfatternes tilgang er ikke autoritær, men fokuserer på klientens individuelle proces og behov. 

Kapitlet "Overview of the Emotion-Focused Therapy for Couples Framework" giver et omfattende overblik over anvendelsen af emotion-fokuseret terapi (EFT-C) i parterapi. Det udforsker, hvordan emotioner spiller en central rolle i parforhold og terapeutisk arbejde med par. Kapitlet diskuterer forskellige emotionelle og motivationsmæssige systemer, der påvirker intime relationer, og hvordan EFT-C adresserer disse gennem terapeutiske interventioner. Det sætter fokus på at hjælpe par med at forstå og ændre de negative interaktionelle cyklusser, der driver konflikter, samt at fremme en dybere emotionel forbindelse og forståelse mellem partnere. 

Kapitlet "Emotion-Focused Therapy and Forgiveness or Reconciliation for Couples" giver et indblik i, hvordan emotion-fokuseret terapi (EFT) kan bruges til at hjælpe par med at navigere i tilgivelses- og forsoningsprocesser. Det understreger vigtigheden af at forstå og bearbejde dybe emotionelle såt i parforhold og diskuterer de komplekse dynamikker involveret i tilgivelse, herunder rollen af vrede, sorg, og empati. Kapitlet belyser, hvordan EFT kan facilitere en dybere emotionel forbindelse og forståelse mellem partnere, hvilket bidrager til heling og styrkelse af parforholdet. 

Kapitlet "A Model of the Process of Forgiving in Couples Therapy" giver en dybtgående analyse af tilgivelsesprocessen i parterapi. Den beskriver en model, der er baseret på emotion-fokuseret terapi (EFT), og undersøger de trin og terapeutiske opgaver, der er afgørende for at fremme tilgivelse mellem partnere. Modellen fokuserer på at forstå og håndtere de underliggende emotioner i parforholdet, der fører til konflikter og emotionelle sår, og hvordan disse kan opløses gennem en struktureret og emotionel tilgang. (se mere nedenfor)

Kapitlet "Case Example of Forgiveness for Couples" præsenterer en detaljeret sag om et par, der gennemgår emotion-fokuseret terapi (EFT) efter den ene parts utroskab. Terapien fokuserer på at afdække og bearbejde de dybe emotionelle sår og konflikter, der har påvirket deres forhold. Gennem terapien arbejder parret med deres emotionelle reaktioner, kommunikation og interpersonelle dynamikker for at fremme heling, tilgivelse og fornyet forbindelse. Det er et eksempel på, hvordan EFT kan hjælpe par med at navigere komplekse og smertefulde udfordringer i deres forhold. 

"I efterordet i "Forgiveness and Letting Go in Emotion-Focused Therapy" opsummeres bogens centrale temaer og understreger vigtigheden af at forstå og bearbejde emotionelle sår i terapi. Forfatterne diskuterer tilgivelsesprocessen som en kontinuum, hvor man bevæger sig fra at undgå indre modstand og hævntanker til at nære et medfølende ønske om overtræderens velbefindende. De fremhæver vigtigheden af at udtrykke og regulere vrede konstruktivt og identificerer empati som en nøglefaktor i tilgivelsesprocessen.

At identificere de øjebliks-for-øjeblik processer, der opstår undervejs til ved at løse en EI gennem tilgivelse brugte forfatterne en datadrevet metode kaldet opgaveanalyse (Greenberg, 2007). En model for tilgivelse blev efterfølgende bygget ud fra kategorier, der var fælles for alle de afklarede par, men fraværende hos par, der ikke var i stand til at tilgive.

Den sekvens, de identificerede som værende eksklusiv for par, der løste deres trauma ved slutningen af terapien, som vist i figuren, begyndte med, at den krænkende partner først påtog sig ansvaret for de emotionelle sår og derefter udtrykte enten skam eller empatisk lidelse eller tilbød en undskyldning (disse er udskiftelige) og til sidst accepterede tilgivelse. Den krænkede partner afslørede et skift i synet på den anden på et tidspunkt i processen, nogle gange efter krænkerens accept af ansvar og andre gange efter krænkerens udtryk for skam og/eller undskyldningen. 

Greenberg, L. S. (2007). A guide to conducting a task analysis of psychotherapeutic change. Psychotherapy Research, 17, 15-30. 

De specifikke terapeutiske opgaver, der fremmer tilgivelse  og hvordan man hjælper med at lette dem. Disse processer forekommer ikke altid i den sekventielle rækkefølge, som de her er skitseret i; forandringsprocessen er dynamisk og cirkulær, bevæger sig frem og tilbage i realtid, men bevæger sig til sidst fremad til tilgivelse, som vist i modellen.

Afsnittet "Nondefensive Responsibility for the Injury" fokuserer på vigtigheden af, at den part i parforholdet, som har forårsaget et emotionelt sår, tager ansvar på en ikke-forsvarsmæssig måde. Dette skridt anses for afgørende for tilgivelsesprocessen, idet det indebærer en anerkendelse af det sår, der er forvoldt, og udtrykker en vilje til at forstå og rette op på den. Ved at tage et sådant ansvar opfordres parret til at bryde ud af cyklussen med skyld, forsvar og angreb, og åbne op for en mere konstruktiv og helende dialog. 

Afsnittet "EMPATHY AND SHIFT IN VIEW OF OTHER" fokuserer på betydningen af empati og ændringer i opfattelsen af ens partner i forbindelse med tilgivelse i parterapi. Det understreger, hvordan reaktioner på sårbarhedsudtryk fra den ene partner kan fremkalde empati hos den anden. Denne empati kan føre til en fundamental ændring i, hvordan partnere ser hinanden, hvilket er afgørende for tilgivelsesprocessen. Evnen til at skifte syn på sin partner er unik for par, der opnår tilgivelse, og sker typisk efter en ikke-forsvarsmæssig accept af ansvar for såret og udtryk for skam, anger eller empatisk nød. 

Afsnittet "INJURED PARTNER EXPRESSES A NEED, AND THE OFFENDER RESPONDS TO THE EXPRESSED NEED" fokuserer på en kritisk del af tilgivelsesprocessen i parterapi. Heri beskrives det, hvordan den sårede partner udtrykker et behov, og hvordan overtræderen reagerer på dette udtryk. Denne del af processen er afgørende for at genopbygge tillid og helbrede det emotionelle sår i forholdet. Det understreges, hvor vigtigt det er, at overtræderen reagerer på en måde, der anerkender og respekterer den skadede parts behov, da dette kan være med til at genetablere en følelse af sikkerhed og tillid i forholdet. 

Afsnittet "THE HEARTFELT APOLOGY AND SELF-FOCUSED REMORSE" behandler betydningen af en oprigtig undskyldning og selv-fokuseret anger i processen for tilgivelse i parterapi. Det understreger vigtigheden af, at den krænkende part udtrykker ægte fortrydelse og forståelse for det sår, de har forårsaget. Dette involverer ikke kun en erkendelse af skadens konsekvenser for den skadede part, men også en dyb selvrefleksion over egen adfærd. En ægte undskyldning og selv-fokuseret anger er afgørende skridt i helingsprocessen, da de kan føre til en ændring i dynamikken i parforholdet og muliggøre en dybere forståelse og forsoning.

Afsnittet "FACILITATING SHAME AND EMPATHIC DISTRESS" undersøger, hvordan skam og empatisk lidelse kan fremmes i parterapi som en del af tilgivelsesprocessen. Det fokuserer på terapeutens rolle i at støtte den krænkende partner til at udtrykke og opleve disse emotioner. Skam og empatisk lidelse anses for centrale i at fremme tilgivelse, da de giver mulighed for dyb selvrefleksion og forståelse af det sår, der er forvoldt. Therapeuten spiller en afgørende rolle i at lede klienten gennem denne vanskelige, men nødvendige, emotionelle rejse.

Afsnittet "ACCEPTING THE OFFENDING PARTNER’S SHAME OR EMPATHIC DISTRESS" diskuterer betydningen af, at den sårede partner anerkender og accepterer den krænkende parts skam eller empatisk lidelse. Denne del af processen er væsentlig for tilgivelsen, da den involverer en forståelse og validering af den krænkende parts emotionelle tilstand. Dette skridt kan fremme en dybere empati og forståelse i parforholdet, hvilket er afgørende for helingsprocessen og genopbygningen af tillid og nærhed i forholdet.

Afsnittet "INJURED PARTNER ASSUMES RESPONSIBILITY FOR THE PRE–EMOTIONAL INJURY CONDITIONS" fokuserer på den sårede partners ansvar for de forhold, der eksisterede før de emotionelle sår. Dette perspektiv understreger, at både den sårede og den krænkende partner har et ansvar i de dynamikker, der førte til såret. Ved at anerkende denne del af forholdets historie, kan parret opnå en dybere forståelse af de underliggende problemer og fremme helingsprocessen. Denne tilgang bidrager til en mere afbalanceret og helhedsorienteret forståelse af parforholdets udfordringer og muliggør en mere effektiv forsoningsproces.

Afsnittet "INTERPERSONAL FORGIVENESS AND BEYOND" diskuterer den transformative proces i tilgivelse, hvor følelser som vrede og ønsket om hævn opløses til fordel for medfølelse. Tilgivelse ses som et afgørende skridt i parterapi, der leder til en dybere forståelse og forbindelse mellem partnere. Afsnittet fremhæver, hvordan tilgivelse kan ændre parrets fælles identitet og deres narrativ om forholdet, og hvordan denne proces bidrager til et stærkere og mere sammenhængende parforhold. 

Afsnittet "BLOCKS ON THE PATH TO FORGIVENESS FOR COUPLES" identificerer forhindringer, som par kan støde på i tilgivelsesprocessen. Heri undersøges, hvordan manglende ansvarlighed og reaktivitet hos den krænkende partner kan forhindre progression mod tilgivelse. Forskellige adfærdsmønstre, såsom at lægge pres på den sårede partner til at tilgive eller konkurrence om, hvem der er mest såret, udgør betydelige barrierer. Afsnittet fremhæver vigtigheden af, at begge parter aktivt engagerer sig i tilgivelsesprocessen for at overkomme disse blokeringer.