Ledelsessupervision

Ledelsessupervision

Har du konkrete udfordringer i dit arbejde? Skal du træffe karrierevalg? Er du og/eller dit team kørt fast og når ikke dine mål? Er indbakken overfyldt? 

​Med afsæt i det personlige lederskab tilbydes ledelsessupervision i forhold til både konkrete som generelle problemstillinger. Der tilbydes både kortere og længere supervisionsforløb alt efter ønske og opgavens karakter. 

​Supervisionen kan også gives til hele eller dele af et ledelsesteam

Psykoterapeuter løfter en lang række vigtige trivselsudfordringer i landets organisationer og virksomheder. Vi arbejder som ledere, HR-partnere, terapeuter og konsulenter og tager sig af alt lige fra stress og konflikthåndtering til ledelsesopgaver, forandringer og svære samtaler.

Psykoterapeuter med denne funktion kaldes i regi af Dansk Psykoterapeutforening for erhvervspsykoterapeuter. Vi er fler-faglige og kombinerer vores erfaring og uddannelse inden for erhvervslivet med en 4-årig overbygning som psykoterapeut.

Erhvervspsykoterapeuter hjælper medarbejdere, ledere og organisationer med fx:

Erhvervspsykoterapeuternes særlige tilgang ligger i


Greenberg, L. S. (2015). Coaching for emotional intelligence in leadership.

 In Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings, 2nd ed. (pp. 329-347). American Psychological Association.

"Coaching for Emotional Intelligence in Leadership" understreger vigtigheden af emotionel intelligens i ledelsesroller. Greenberg fremhæver, hvordan ledere kan forbedre deres evne til at forstå og håndtere egne og andres emotioner for at opnå bedre resultater i organisationer. 

Herunder præsenteres modellen "ARRIVE AT PEACE" eller "Ankomme med ro", som inkluderer lederens træning af bevidsthed, regulering, refleksion, informerede handlinger, validering, evaluering, transformation, nærvær, empati, medfølelse og effektiv kommunikation. 

Dette rammeværk anskues som afgørende for at udvikle en emotionel intelligent ledelsesstil, der fremmer et sundt arbejdsmiljø og effektiv problemhåndtering.

Eksempler illustrerer, hvordan ledere kan anvende disse principper i praksis. For eksempel beskrives to forskellige tilgange til at håndtere en fyringsrunde. 

Leder A vælger en praktisk og rationel tilgang, mens leder C fokuserer på sine egne emotioner, adresserer forskellige komponenter af disse, og kommunikerer dem åbent til medarbejderne. 

Dette eksempel viser, hvordan emotionel intelligens kan anvendes til at navigere i vanskelige situationer med større medfølelse og effektivitet.

Kapitlets tilgang er særlig relevant for ledelsessupervision, da den tilbyder konkrete værktøjer og strategier til at udvikle emotionel intelligens i ledelse, hvilket kan have en betydelig positiv indvirkning på organisationens præstationer og arbejdsmiljø.

Greenbergs forståelse af begrebet "emotionel intelligens" i "Coaching for Emotional Intelligence in Leadership" og konceptet "Arrive at Peace" præsenterer en dybdegående indsigt i vigtigheden af emotionel bevidsthed og regulering inden for lederskab. Emotionel intelligens refererer til evnen til at genkende, forstå og håndtere egne og andres emotioner effektivt. Dette omfatter en række kompetencer såsom selvbevidsthed, selvregulering, social bevidsthed og relationsstyring. Disse færdigheder er afgørende for effektivt lederskab, da de påvirker, hvordan ledere interagerer med deres teams, motiverer medarbejdere, træffer beslutninger samt håndterer stress og konflikter dermed skaber et positivt arbejdsmiljø.

Greenberg lægger særlig vægt på, hvordan udviklingen af emotionel intelligens kan føre til en tilstand af "Arrive at Peace" eller "Ankomme med ro". Denne tilstand opnås, når ledere er i stand til at balancere og integrere deres emotionelle oplevelser på en sådan måde, at de fremmer indre ro, klarhed og en følelse af centrerethed. Dette er ikke kun vigtigt for lederens personlige velvære, men også for deres evne til at skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, engagerede og motiverede.

"Ankomme med ro" rammeværket understreger også vigtigheden af at håndtere og omdirigere negative emotioner på en konstruktiv måde. Ved at udvikle strategier for emotionel selvregulering kan ledere bedre navigere i udfordringer, undgå impulsreaktioner og træffe velovervejede beslutninger, der tager højde for både de kortsigtede og langsigtende konsekvenser for deres team og organisation.

Greenbergs tilgang til emotionel intelligens og "Ankomme med ro" er særligt relevant i forhold til Carl Rogers' syn på psykologisk tryghed og kreativitet. Begge perspektiver anerkender vigtigheden af et støttende og forstående miljø for individuel og kollektiv vækst. Mens Rogers fokuserer på de betingelser, der fremmer konstruktiv kreativitet gennem psykologisk tryghed, fokuserer Greenberg på de indre processer og færdigheder, som ledere kan udvikle for at støtte dette miljø gennem emotionel bevidsthed og regulering.

Sammenfattende tilbyder Greenbergs perspektiv på emotionel intelligens og "Ankomme med ro" værdifulde redskaber og indsigter for ledere, der ønsker at fremme et sundt, kreativt og produktivt arbejdsmiljø. Ved at udvikle og anvende disse emotionelle færdigheder kan ledere ikke kun forbedre deres egen ledelsespraksis, men også bidrage til et stærkere, mere sammentømret team og en mere robust organisation.

Greenbergs fremhæver vigtigheden af ledernes evne til at forstå og håndtere deres egne og andres emotioner effektivt. Emotionel intelligens involverer selvbevidsthed, selvregulering, social bevidsthed og relationsstyring. Disse komponenter er afgørende for lederskab, da de påvirker, hvordan ledere interagerer med deres team, håndterer konflikter, motiverer medarbejdere og skaber et positivt arbejdsmiljø.

Greenberg argumenterer for, at emotionel intelligens er nøglen til at opnå en tilstand af "Ankomme med ro", hvilket betyder, at lederen er i stand til at opretholde en indre ro og klarhed, selv under pres. Dette er ikke kun vigtigt for lederens personlige velvære, men også for deres evne til at lede effektivt, da det skaber et fundament for stærke beslutninger, effektiv kommunikation og et sundt teamdynamik.

"Ankomme med ro" handler også om at udvikle strategier for at omdirigere negative emotioner og stress på en måde, der fremmer personlig vækst og positive relationer. Dette kræver en dyb forståelse af, hvordan emotioner påvirker tankeprocesser og adfærd, samt evnen til proaktivt at vælge konstruktive følelsesmæssige reaktioner.

Greenbergs tilgang resonnerer med Carl Rogers' syn på psykologisk tryghed og kreativitet, hvor et støttende miljø er essentielt for individuel og kollektiv udvikling. Mens Rogers fokuserer på de ydre betingelser, der fremmer kreativitet gennem psykologisk tryghed, fremhæver Greenberg de indre processer, som ledere kan kultivere for at skabe dette miljø gennem emotionel intelligens.

Sammenfattende giver Greenbergs perspektiv på emotionel intelligens og  "Ankomme med ro" ledere værktøjer til at udvikle et arbejdsmiljø, der fremmer åbenhed, tillid og samarbejde. Ved at forstå og anvende principperne for emotionel intelligens kan ledere ikke kun forbedre deres egen effektivitet, men også bidrage til at skabe et mere engageret og produktivt team.

Edmondson, A. C., & Harvey, J.-F. (2020). 

Ekstrem teaming : ledelse på tværs af organisationer 

(J. Giese, Trans.; 1. udgave ed.). Dansk Psykologisk Forlag.

Ekstrem Teaming

Edmondsons koncept om 'ekstrem teaming' beskriver en tilgang til teamarbejde, der er designet til at tackle komplekse og grænseoverskridende udfordringer gennem midlertidige og dynamiske teams. Det fokuserer på at samle forskelligartede kompetencer og fremme tværfagligt samarbejde ud over organisationens traditionelle grænser. Ledelse i denne kontekst kræver en særlig opmærksomhed på mellemmenneskelige dynamikker og praktisk teamdynamik, herunder at skabe en engagerende vision, fremme psykologisk tryghed, etablere fælles mentale modeller, og styrke agilitet gennem empowerment. Målet er at forberede organisationer på at navigere i den kompleksitet, der følger med innovativt samarbejde.

For at effektivt implementere 'ekstrem teaming' er det afgørende at:

Edmondsons begreb 'ekstrem teaming' fokuserer på dynamisk samarbejde i komplekse og tværfaglige miljøer. Det understreger vigtigheden af at skabe en inspirerende vision, fremme et miljø, hvor medlemmer føler sig trygge ved at dele idéer (psykologisk tryghed), etablere en fælles forståelsesramme (fælles mentale modeller), og empower medlemmer til at handle agilt og innovativt. Denne tilgang kræver en adaptiv ledelsesstil, der værdsætter mangfoldighed og fleksibilitet for at tackle uforudsigelige udfordringer effektivt.

At skabe en engagerende vision i konteksten af 'ekstrem teaming' indebærer at formulere en klar, inspirerende og fremadskuende beskrivelse af, hvad teamet stræber efter at opnå. Denne vision skal være i stand til at motivere og forene teammedlemmerne ved at appellere til deres ønske om at bidrage til noget større end dem selv. Den skal være forankret i teamets og organisationens kerneværdier og mål, samtidig med at den er åben for teamets input og tilpasning, for at sikre, at den forbliver relevant og motiverende for alle involverede.

At fremme psykologisk tryghed er essentielt i 'ekstrem teaming', da det skaber et miljø, hvor teammedlemmer føler sig trygge ved at udtrykke sig, dele ideer og tage risici uden frygt for negativ konsekvens. Dette opnås ved at opbygge tillid, anerkende og værdsætte individuelle bidrag, og ved at behandle fejl som læringsmuligheder snarere end noget, der skal straffes.

Etableringen af fælles mentale modeller i 'ekstrem teaming' indebærer at sikre, at alle teammedlemmer har en delt forståelse af teamets mål, strategier, roller og forventninger. Dette skaber en stærk grund for effektiv kommunikation, koordinering og beslutningstagning, da det sikrer, at alle arbejder mod de samme mål med en klar forståelse af, hvordan deres individuelle bidrag passer ind i det større billede.

Styrkelsen af agilitet gennem empowerment i 'ekstrem teaming' handler om at give teammedlemmer autonomi og ansvar, hvilket fremmer en hurtig tilpasningsevne og innovationskraft. Når medlemmer føler sig bemyndigede, er de mere tilbøjelige til at tage initiativ, eksperimentere og tilpasse sig ændringer effektivt, hvilket er afgørende i hurtigt skiftende miljøer.

Edmondson, A. C. (2020). Den frygtløse organisation : skab psykologisk tryghed på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst (1. udg.). Djøf. 

skab psykologisk tryghed

"Amy C. Edmondsons bog 'Den frygtløse organisation' undersøger betydningen af psykologisk tryghed på arbejdspladsen, idet det fremhæves, hvordan et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at ytre sig uden frygt for straf eller forlegenhed, fører til forbedret organisatorisk præstation. 

Edmondson, professor ved Harvard Business School, tilbyder praktiske råd til ledere om, hvordan man fremmer denne kultur, understreget af forskning og eksempler fra kendte organisationer. 

Bogen lægger vægt på lederens rolle i at fremme åben kommunikation og en villighed til at anerkende og lære af fejl."


I kapitel 7 af "Den frygtløse organisation" med titlen "Få det til at ske" udforsker Amy C. Edmondson, hvordan man kan opbygge og genfinde psykologisk tryghed inden for en organisation. Dette kapitel fungerer som en praktisk vejledning for ledere på alle niveauer i en organisation og tilbyder en "lederens værktøjskasse", der indeholder tre grundlæggende, men udfordrende, aktiviteter designet til at fremme en kultur af engagement og vitalitet blandt medarbejderne.

Edmondson understreger, at opbygningen af psykologisk tryghed kræver dedikation og specifikke færdigheder, da det direkte påvirker kvaliteten af arbejdet gennem forbedret ekspertise og samarbejde. Hun gør det klart, at dette ikke er en engangsindsats, men en kontinuerlig proces, hvor ledere konstant skal arbejde på at vedligeholde og forbedre arbejdsmiljøet. Dette indebærer, at ledere ikke blot kan "sætte flueben" ved psykologisk tryghed og bevæge sig videre; de skal konstant engagere sig i at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at lære, innovere og udvikle sig.

Kapitlet afsluttes med en forberedelse til det efterfølgende kapitel "Hvad gør vi så?", hvor Edmondson opdaterer nogle tidligere cases og besvarer ofte stillede spørgsmål fra medarbejdere i forskellige organisationer, hvilket fremhæver den praktiske anvendelighed af hendes forskning og teorier i den virkelige verden​.

Afsnittet "Sæt rammer for psykologisk tryghed" adresserer en essentiel forudsætning for at etablere og vedligeholde et miljø, hvor psykologisk tryghed kan trives. Edmondson illustrerer, hvordan ledere kan skabe betingelser, der opmuntrer til åben dialog, nysgerrighed og en kultur, hvor det er acceptabelt at stille spørgsmål og dele bekymringer uden frygt for repressalier eller negativ bedømmelse.

Edmondson fremhæver vigtigheden af at stille "ægte spørgsmål" - spørgsmål, hvor lederen ikke kender svaret på forhånd, hvilket signalerer respekt for medarbejdernes bidrag og anerkender deres ekspertise og perspektiver. Dette fremmer en kultur, hvor medarbejdere føler sig værdsat og motiveret til at dele deres ideer og bekymringer.

Desuden diskuteres det, hvordan ledere kan implementere strukturer, der fremmer deltagelse og input fra medarbejdere, såsom fokusgrupper og interne netværk som Googles "g2g"-program. Disse initiativer understøtter ikke kun den psykologiske tryghed, men også organisationens evne til at lære og innovere fra bunden og op.

Reaktionen på input, uanset kvaliteten, er en anden nøglekomponent. Edmondson argumenterer for, at ledere bør udtrykke anerkendelse og taknemmelighed, når medarbejdere tager risici ved at dele deres tanker, selvom ideerne måske ikke umiddelbart implementeres. Dette skaber en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at bidrage, hvilket er fundamentalt for innovation og fejlfinding.

Edmondson understreger også, at fejl bør destigmatiseres. Ved at omfavne fejl som en uundgåelig del af innovation og læring, kan organisationer flytte fokus fra fejlundgåelse til hurtig læring og tilpasning, hvilket er afgørende i komplekse og usikre miljøer.

Samlet set tilbyder "Sæt rammer for psykologisk tryghed" en vejledning til ledere om, hvordan de aktivt kan forme og vedligeholde et arbejdsmiljø, der fremmer åbenhed, læring og innovation gennem psykologisk tryghed. Ved at anvende disse principper kan ledere ikke kun forbedre den individuelle og kollektive præstation, men også skabe en mere inklusiv og støttende organisationskultur.

-

I "Sæt rammer for psykologisk tryghed", fokuserer Amy C. Edmondson på betydningen af at etablere klare rammer for at fremme et miljø, hvor psykologisk tryghed kan trives. Dette afsnit understreger, at det er afgørende for ledere at skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig sikre nok til at dele idéer, stille spørgsmål, og erkende fejl uden frygt for repressalier eller dømmekraft. Edmondson argumenterer for, at dette kan opnås gennem autentisk kommunikation, opmuntring til nysgerrighed, og en åben dialog, der fremmer kreativitet og innovation.

Ved at sætte klare rammer for psykologisk tryghed opfordres medarbejderne til at engagere sig mere fuldt ud i deres arbejde og bidrage med deres fulde potentiale. Dette indebærer, at ledere skal være eksemplariske i deres adfærd, vise sårbarhed, og praktisere hvad Edmondson kalder "situationsbestemt ydmyghed" – en erkendelse af, at ingen har alle svarene, og at succes kræver et kollektivt bidrag. Derudover fremhæver afsnittet vigtigheden af at stille de rette spørgsmål som en måde at fremme en kultur af undersøgelse og læring.

Edmondson tilbyder konkrete strategier for, hvordan ledere kan rammesætte arbejdet for at maksimere psykologisk tryghed, herunder at anerkende fejl som læringsmuligheder og ikke som grundlag for straf. Dette skaber et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og respekteret, hvilket fører til højere engagement, større innovation og i sidste ende bedre organisatoriske resultater.

Samlet set er afsnittet "Sæt rammer for psykologisk tryghed" en central del af Edmondsons argument for vigtigheden af psykologisk tryghed i organisationer. Ved at skabe klare rammer for denne tryghed understreger Edmondson, hvordan ledere kan fremme et miljø, hvor åbenhed, nysgerrighed, og villighed til at tage risici ikke kun tolereres, men opmuntres og belønnes.

I afsnittet "Skab muligheder for deltagelse, så folk reagerer" adresserer Amy C. Edmondson vigtigheden af at invitere til aktiv deltagelse og skabe strukturer, der faciliterer denne deltagelse, som et middel til at styrke psykologisk tryghed i organisationer. Gennem eksemplet med Julie Morath på Children's Hospital illustreres, hvordan direkte og meningsfulde spørgsmål kan skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at dele erfaringer om fejl og uheld de har været vidne til eller bidraget til. Moraths spørgsmål om sikkerheden i patientbehandlingen var udformet for at opmuntre til refleksion og dialog snarere end at placere skyld, hvilket er afgørende for at opbygge et miljø, hvor læring og forbedring er i fokus.

Edmondson fremhæver også vigtigheden af strukturelle ændringer såsom oprettelsen af Patient Safety Steering Committees og indførelsen af en "skyldfri rapportering" for at understøtte en kultur, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at tale op. Disse initiativer gør det nemmere for medarbejdere at dele bekymringer og idéer, hvilket fører til en mere åben og lærende organisation.

Videre understreger Edmondson betydningen af lederes reaktioner på medarbejderes input. En konstruktiv reaktion, som anerkender bidraget og ser fejl som læringsmuligheder, er afgørende for at vedligeholde og styrke psykologisk tryghed. Dette indebærer en anerkendelse af, at fejl og fejlslagne eksperimenter, især de såkaldte "intelligente fejl", er en væsentlig del af innovation og læring.

Edmondson argumenterer for, at ledere skal udvise situationsbestemt ydmyghed og proaktiv spørgelyst for at sænke barrierer for deltagelse og fremme et miljø, hvor alle føler, at deres bidrag er værdifulde. Dette kræver, at ledere anerkender deres egne begrænsninger, stiller åbne spørgsmål og lytter opmærksomt til medarbejdernes svar.

Sammenfattende fremhæver dette afsnit nødvendigheden af at skabe strukturer, der opfordrer til medarbejderdeltagelse, og vigtigheden af ledernes reaktioner på denne deltagelse, som fundamentale elementer i opbygningen og vedligeholdelsen af psykologisk tryghed i organisationer. Disse strategier bidrager til at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og respekteret, hvilket fører til højere engagement, innovation og i sidste ende bedre organisatoriske resultater.

I afsnittet "Reagér konstruktivt på input – uanset kvaliteten" fokuserer Amy C. Edmondson på, hvordan lederes reaktioner på medarbejdernes bidrag er afgørende for at skabe og opretholde et miljø med høj psykologisk tryghed. Edmondson fremhæver, at ledere skal reagere på en måde, der værdsætter medarbejdernes indsats, uanset kvaliteten af deres input. Dette indebærer en anerkendelse af bidraget, afstigmatisering af fejl og passende handling over for klare overtrædelser.

Ved at udtrykke anerkendelse, selv for forsøg der ikke fører til det ønskede resultat, opmuntrer ledere medarbejderne til at fortsætte med at dele deres tanker og idéer. Denne anerkendelse skal være oprigtig og kan tage mange former, fra en simpel tak til mere substantielle belønninger eller anerkendelser for innovative forsøg, selv når de fejler. Denne praksis bygger på forskning, der viser, at en læringsorientering, hvor indsats og proces værdsættes, fremmer risikovillighed og innovation.

Afstigmatisering af fejl er en anden vigtig komponent i en konstruktiv reaktion. Edmondson argumenterer for, at fejl skal ses som en naturlig del af læring og innovation, især i komplekse og usikre miljøer. Ved at skelne mellem forskellige typer af fejl - forebyggelige, komplekse og intelligente - og reagere hensigtsmæssigt, kan ledere fremme et miljø, hvor læring fra fejl er normen. Dette omfatter at fejre intelligente fejl, som er resultater af velovervejede eksperimenter, der ikke førte til det ønskede resultat, men som tilbyder værdifulde læringsmuligheder.

Endelig understreger Edmondson vigtigheden af passende at håndtere klare overtrædelser. Selvom det kan synes modstridende med ideen om psykologisk tryghed, forstærker rimelige og velovervejede reaktioner på alvorlige fejl eller overtrædelser faktisk trygheden ved at vise, at ledelsen tager både sikkerhed og organisationens værdier alvorligt. En passende reaktion afhænger af situationen og kan variere fra oplæring eller systemændringer til mere alvorlige sanktioner for gentagne eller kritisable handlinger.

Gennem dette afsnit fremhæver Edmondson, at ledernes evne til at reagere konstruktivt på medarbejdernes bidrag er central for at opbygge og vedligeholde et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge nok til at dele idéer, erkende fejl og lære fra dem. Dette understøtter skabelsen af en lærende organisation, hvor kontinuerlig forbedring og innovation er mulig.

Edmondson og Rogers har begge bidraget til forståelsen af 'psykologisk tryghed', men fra forskellige perspektiver og kontekster. Edmondson fokuserer på psykologisk tryghed inden for organisationer, understregende dens betydning for at fremme læring, innovation og åbenhed. Hun argumenterer for, at et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at tage risici og tale åbent uden frygt for negativ bedømmelse, er afgørende for organisationers succes.

Rogers, derimod, undersøger psykologisk tryghed i forbindelse med kreativitet og personlig vækst. Han ser psykologisk tryghed som en nødvendighed for kreativ udfoldelse og selvaktualisering, hvor individer føler sig frie til at udforske og udtrykke deres unikke potentialer uden frygt for dom. Rogers' tilgang er mere individuelt fokuseret, med en dyb interesse i, hvordan mennesker kan skabe nye måder at forholde sig til deres omverden på gennem kreativ tænkning og adfærd.

Begge teorier anerkender vigtigheden af et støttende og accepterende miljø for at fremme henholdsvis organisatorisk og personlig udvikling. Edmondsons arbejde er dog mere direkte anvendeligt i ledelsesstrategier og organisatoriske strukturer, mens Rogers' bidrag har bredere anvendelse inden for psykoterapi, uddannelse og personlig udvikling. Sammen giver de to tilgange et dybtgående blik på, hvordan psykologisk tryghed kan skabe grobund for innovation, kreativitet og vækst både i organisationer og i individets liv.

Edmondsons og Rogers' forståelser af 'psykologisk tryghed' har begge betydelige implikationer for ledelse og organisationsudvikling, men de kommer fra forskellige udgangspunkter og anvender begrebet inden for forskellige rammer.

Edmondson fokuserer på psykologisk tryghed primært inden for organisationskonteksten, hvor hun ser det som afgørende for at fremme et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge nok til at tage risici, eksperimentere og tale åbent uden frygt for repressalier. Hendes arbejde understreger, hvordan psykologisk tryghed kan forbedre læring, innovation og teampræstationer i organisationer.

Rogers, derimod, ser psykologisk tryghed som et bredere koncept, der er afgørende for individets kreativitet og personlige vækst. I afsnittet "Putting the Theory to Work" fra hans artikel fokuserer han på anvendelsen af teorien om psykologisk tryghed i ledelsestræningsgrupper inden for både industrien og militæret samt i problemorienterede grupper generelt. Han foreslår, at personer, der udviser en høj grad af åbenhed, intern evalueringsfokus og evnen til at lege med materialer, vil være mere kreative. Han understreger også betydningen af at etablere et miljø med psykologisk sikkerhed og frihed for at fremme kreativitet, hvor ledere spiller en nøglerolle i at skabe dette miljø​​.

Sammenligningen mellem de to tilgange viser, at mens Edmondson fokuserer på den praktiske implementering af psykologisk tryghed i organisationsledelse for at forbedre ydeevnen, anvender Rogers konceptet mere bredt, ikke kun for at forbedre kreativiteten i ledelse og problemløsning, men også for at fremme generel personlig vækst og kreativ udtrykkelse. Rogers' tilgang er mere individcentreret og fokuserer på den indre motivation og selvevaluering som drivkræfter for kreativitet, mens Edmondson ser psykologisk tryghed som en kritisk faktor for teamdynamik og organisatorisk effektivitet.

Begge perspektiver tilbyder værdifulde indsigter i, hvordan ledere kan skabe et miljø, der fremmer kreativitet og innovation, men de fremhæver forskellige aspekter af, hvordan psykologisk tryghed kan forstås og anvendes i praksis. Rogers' arbejde giver en dybere forståelse af de indre betingelser for kreativitet, som kan supplere Edmondsons fokus på organisatoriske strukturer og processer.

For at vurdere og sammenligne Edmondsons forståelse af 'psykologisk tryghed' med Greenbergs forståelse af 'emotionel intelligens', er det vigtigt først at definere de to begreber og deres relevans inden for ledelse og organisatorisk adfærd.

Edmondsons psykologiske tryghed:

Edmondsons koncept om psykologisk tryghed fokuserer på skabelsen af et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig sikre nok til at tage risici, eksperimentere og udtrykke deres meninger uden frygt for repressalier eller dom. Dette koncept er centralt for at fremme åben kommunikation, innovation og læring inden for teams og organisationer. Edmondsons forskning viser, at når ledere fremmer psykologisk tryghed, kan det føre til forbedret teampræstation, øget engagement og en større evne til at tackle komplekse problemer.

Greenbergs emotionelle intelligens:

Emotionel intelligens, som beskrevet af Greenberg, især inden for rammerne af "Coaching for Emotional Intelligence in Leadership" og "Arrive at Peace", omhandler en individs evne til at genkende, forstå, håndtere og anvende emotioner effektivt både inden i sig selv og i interaktioner med andre. Dette inkluderer evner som selvbevidsthed, selvregulering, social bevidsthed og relationsstyring. Inden for ledelse er emotionel intelligens afgørende for at kunne motivere og engagere teams, navigere i sociale kompleksiteter og træffe velinformerede beslutninger.

Sammenligning og vurdering:

Selvom 'psykologisk tryghed' og 'emotionel intelligens' fokuserer på forskellige aspekter af det organisatoriske liv, overlapper de i deres bidrag til effektiv ledelse og teamdynamikker. Edmondsons psykologiske tryghed skaber rammerne, inden for hvilke teams kan operere effektivt, mens Greenbergs emotionelle intelligens giver de individuelle færdigheder, der er nødvendige for at navigere og bidrage positivt til disse rammer.

En leder med høj emotionel intelligens er sandsynligvis mere effektiv til at etablere et miljø med psykologisk tryghed, da de vil være bedre til at opfange og reagere på teammedlemmers følelsesmæssige behov, håndtere konflikter sensitivt og inspirere tillid og åbenhed. Omvendt kan et miljø, der karakteriseres af høj psykologisk tryghed, muliggøre større udvikling og anvendelse af emotionel intelligens blandt alle medarbejdere, da det fremmer et miljø, hvor emotionelle udtryk og sårbarhed kan ses som styrker snarere end svagheder.

I sidste ende komplementerer Edmondsons og Greenbergs koncepter hinanden ved at tilbyde en holistisk tilgang til ledelse og organisatorisk effektivitet, hvor både det følelsesmæssige landskab og sikkerheden i at udtrykke ideer og bekymringer er afgørende for succes.

Coaching og konflikthåndtering

Asnæs, G., & Knærkegaard, P. L. (2023). Coaching og konflikthåndtering (4. udgave ed.). Hans Reitzel.

"Coaching og konflikthåndtering set fra et ledelsessupervisionsperspektiv" er en bog, der dykker ned i, hvordan coaching kan anvendes som et værktøj til konflikthåndtering i en ledelsessammenhæng. Den fremhæver vigtigheden af effektiv konflikthåndtering for organisationers præstation og arbejdsmiljø. Bogen fokuserer på udvikling af ledelseskompetencer gennem coaching på både organisations-, team- og individniveau. Den tilbyder praktiske metoder og værktøjer til forebyggelse og løsning af konflikter og integrerer teoretiske perspektiver med praktiske anvendelser. Målet er at forbedre konfliktkultur og -løsningsfærdigheder hos ledere og medarbejdere. 

Bogens styrke ligger i dens praktiske tilgang og dens fokus på konflikthåndtering som en central ledelseskompetence. Den kombinerer teoretisk viden med anvendelige øvelser, hvilket gør den til en nyttig ressource for ledere, der ønsker at forbedre deres evne til at håndtere konflikter og fremme et positivt arbejdsmiljø. 

Konflikt & kontakt 

Hammerich, E., & Frydensberg, K. (2021). Konflikt & kontakt : om at forstå og løse konflikter (4. udgave ed.). Hovedland.

Bogen "Konflikt & kontakt" af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg er en omfattende guide til konflikthåndtering og mægling, der er særligt relevant fra et ledelses- og supervisionsperspektiv. Bogen fremhæver vigtigheden af at anerkende og forstå konflikter som en uundgåelig og potentielt konstruktiv del af menneskelige relationer og organisationer. Gennem en dybdegående diskussion af forskellige konflikttyper og -modeller, samt konkrete værktøjer og metoder til konfliktløsning, tilbyder forfatterne en praktisk tilgang til at håndtere konflikter i både private og professionelle sammenhænge.

Fra et ledelses- og supervisionsperspektiv, understreger bogen vigtigheden af lederskabets rolle i at skabe en sund konfliktkultur i organisationer. Den understreger, hvordan ledere kan bidrage til at forhindre eskalering af konflikter og fremme konstruktive løsninger gennem effektiv kommunikation, empati og et etisk lederskab. Bogen fremhæver også, hvordan en dyb forståelse af de underliggende årsager til konflikter og en åben holdning over for forskellige perspektiver er afgørende for at opnå bæredygtige løsninger og forbedre relationer på arbejdspladsen.

Endelig tilbyder "Konflikt & kontakt" en dyb indsigt i sammenhængen mellem individuelle, gruppebaserede og samfundsmæssige konflikter, hvilket gør den til en værdifuld ressource for ledere og supervisorer, der ønsker at udvikle deres evner inden for konfliktløsning og skabe mere harmoniske og produktive arbejdsmiljøer.

Konstruktive konflikter

Svanholm, G., & Fälling, J. (2023). Konstruktive konflikter : coachende samtaler og tillidsfulde relationer (1. udgave ed.). Hans Reitzel. 

Ekstrem teaming

Edmondson, A. C., & Harvey, J.-F. (2020). Ekstrem teaming : ledelse på tværs af organisationer (J. Giese, Trans.; 1. udgave ed.). Dansk Psykologisk Forlag.

Den frygtløse organisation

Edmondson, A. C. (2020). Den frygtløse organisation : skab psykologisk tryghed på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst (1. udg.). Djøf.