Narrative processer i EFT-Traumer

Paivio, S. C., & Angus, L. E. (2017). 

Narrative processes in emotion-focused therapy for trauma. 

American Psychological Association.

Narrative processer i EFT-T

Den narrative-informerede EFTT-model til behandling af traumer fokuserer på integrationen af narrativ og emotionel bearbejdning for at støtte klienter i at genopbygge en sammenhængende selvfortælling efter traumatiske oplevelser. 

Modellen lægger vægt på vigtigheden af at engagere sig emotionelt med traumeminder for at fremme forbedret affektregulering og selvforståelse, idet den trækker på principperne for emotionsfokuseret terapi og understreger emotionens rolle i psykoterapeutisk forandring. 

Den er særligt velegnet til behandling af traumerelaterede forstyrrelser og understøttes af kliniske forsøg og procesresultatstudier.

Kapitlet "The Nature of Complex Trauma" fra bogen "Narrative Processes in Emotion-Focused Therapy for Trauma" giver en dybdegående forståelse af komplekse traumers natur og deres indvirkning på individer. Det understreger vigtigheden af narrative og emotionelle processer i behandlingen af traumer og illustrerer, hvordan komplekse traumer påvirker individers følelsesregulering, selvopfattelse, og interpersonelle relationer.

Kapitlet beskriver, hvordan komplekse traumer ofte involverer gentagen eksponering for traumatiske hændelser, negative tilknytningsrelationer i barndommen, og en kronisk afhængighed af erfaringsundgåelse som en coping-strategi. Disse faktorer fører til en række langsigtede virkninger, herunder PTSD, sociale angstlidelser, depression, personlighedsforstyrrelser, og vanskeligheder med følelsesregulering. Kapitlet fremhæver også betydningen af at forstå og bearbejde disse traumer gennem narrative og emotionelle processer for at fremme heling og recovery.

Kapitlet belyser betydningen af emotionel kompetence i forbindelse med komplekse traumer. Det beskriver, hvordan individets evne til at identificere, forstå, og udtrykke emotioner er afgørende for at bearbejde traumer. Emotionel kompetence inkluderer bevidsthed om egne og andres emotionelle tilstande og evnen til at navngive disse emotioner. Korrekt navngivning af emotioner støtter en person i at forstå betydningen af personlige minder og historier og integrere emotionelle oplevelser som en del af en voksende, sammenhængende selv-identitet. Denne kompetence er afgørende for både selvbevidsthed og interpersonelle relationer. Emotionel coaching og narrativ behandling af stressende begivenheder inden for tilknytningsrelationer er centrale i udviklingen af denne kompetence. 

I kapitlet "The Unique Contributions of EFTT" fremhæves flere nøgleinterventioner i Emotion-Focused Therapy for Trauma (EFTT). Disse interventioner inkluderer:

Disse interventioner afspejler EFTT's unikke tilgang til behandling af komplekse traumer, hvor der lægges særlig vægt på emotionel fordybelse og narrativ integration.

I kapitlet "Why Client Storytelling Matters" udforskes betydningen af klienters fortælleproces i terapeutiske sammenhænge, specielt i forhold til behandling af traumer. Det fokuserer på, hvordan personlige fortællinger er afgørende for både identitetsdannelse og emotionel bearbejdelse.

Kapitlet argumenterer for, at fortællinger hjælper klienter med at skabe mening og sammenhæng i deres livserfaringer. Det understreger, at narrative processer er vigtige for at forstå og integrere klientens emotioner og oplevelser, hvilket er afgørende i behandlingen af traumer. Fortællingerne ses som en vej til øget selvrefleksion og en dybere forståelse af egne og andres mentale tilstande.

Kapitlet fremhæver også, hvordan evnen til at fortælle sammenhængende historier om eget liv er forbundet med psykologisk velvære og personlig udvikling. Det argumenteres for, at terapeuter bør facilitere og støtte klienters narrative udtryk for at fremme helingsprocessen.

I anmeldelsen af kapitlet kan man sige, at det tilbyder værdifuld indsigt i betydningen af storytelling i terapeutiske sammenhænge. Det præsenterer en overbevisende argumentation for, hvordan personlige fortællinger kan spille en central rolle i emotionel bearbejdelse og identitetsdannelse. Kapitlet er veldokumenteret og giver praktiske eksempler, hvilket gør det til en vigtig ressource for terapeuter, der arbejder med traumatiserede klienter. Det er et vigtigt bidrag til forståelsen af den narrative tilgang i emotion-fokuseret terapi.

I kapitlet "A Narrative-Informed Approach to EFTT" tilbyder forfatterne  et dybtgående indblik i, hvordan narrativ og emotionel proces integreres i Emotion-Focused Therapy for Trauma (EFTT). Dette kapitel udfolder en model, der kombinerer narrativ og emotionelle processer i behandlingen af traumer, hvilket giver en forståelse for, hvordan klienters emotioner og personlige historier kan arbejde sammen for at fremme helbredelse.

I analysen af denne tilgang understreges vigtigheden af at integrere klientens personlige fortællinger med deres emotionelle oplevelser. Dette tilgang sætter fokus på, hvordan klientens emotioner, som f.eks. sorg og vrede, kan udtrykkes og bearbejdes gennem narrative processer. Det giver en ramme, hvor klienten kan udforske og omstrukturere deres oplevelser og emotioner, hvilket fører til dybere selvforståelse og helbredelse.

Rammen, der præsenteres i kapitlet, lægger vægt på fire centrale faser: identifikation og udtryk af emotioner, bearbejdning af disse emotioner gennem narrative processer, udvikling af nye personlige fortællinger, og til sidst integration af disse nye fortællinger i klientens selvopfattelse. Dette fremmer ikke blot en dybere emotionel forståelse, men også en stærkere følelse af personligt agentur og selv-identitet.

Kapitlet om narrativ-informeret EFTT giver en indsigtsfuld og detaljeret gennemgang af, hvordan narrative og emotioner kan integreres i terapien for at støtte klienter med traumer. Den klare beskrivelse af den terapeutiske proces, sammen med konkrete eksempler, gør dette kapitel til en værdifuld ressource for fagfolk inden for mental sundhed. Den teoretiske ramme er godt underbygget med forskning og praksis, hvilket gør det til et solidt bidrag til feltet.

I den narrative-informerede tilgang til EFTT er der fire hovedfaser:

Denne ramme understøtter en holistisk tilgang til terapi, hvor klientens emotionelle oplevelser og personlige historier ses som integrerede og indbyrdes afhængige dele af helbredelsesprocessen.