Mit EFT arbejde

Velkommen til min EFT-terapi side, hvor jeg dykker ned i hvad Emotions-fokuseret Terapi kan gøre for dig. 

'Her vil du finde indblik i, hvordan EFT kan støtte dig i at udforske og forandre dine emotionelle mønstre, forbedre dine relationer og fremme personlig vækst. 

Min tilgang er baseret på et dybt engagement i at skabe et trygt rum, hvor du kan arbejde med dine emotioner og relationer på en støttende og faciliterende måde. 

 Emotioner og følelser

Som emotions-fokuseret terapeut, arbejder jeg med en dyb forståelse af forskellen mellem emotioner og følelser, og hvordan disse påvirkes af personlig historie, overbevisninger og kulturelle normer. Emotioner opstår ofte automatisk og ubevidst, mens følelser er mere forbundet med bevidst opmærksomhed og selvrefleksion. Min tilgang fokuserer på at hjælpe dig med at blive mere opmærksom på dine emotioner og de følelser, de fremkalder, for derigennem at fremme effektiv terapeutisk forandring og personlig vækst.

I min empatiske terapeutiske praksis lægger jeg vægt på følgende elementer:

Denne skelnen mellem "emotioner" og "følelser" er vigtig i min tilgang til forståelse og mit empatiske arbejde med dine emotionelle oplevelser. Her er en kort beskrivelse af min forståelse:

Emotioner:

Følelser:

I EFT er denne forståelse og skelnen mellem emotioner og følelser central. I min terapi fokuserer jeg på at hjælpe dig med at blive mere opmærksom på og forstå dine emotioner og de følelser, de fremkalder. Dette inkluderer at empatisk udforske, hvordan dine emotioner påvirkes af dine personlige historie og nuværende livssituation, og hvordan du kan lære at regulere og udtrykke dine emotioner på en sund og adaptiv måde. Ved at arbejde med både emotioner og følelser sigter jeg som EFT terapeut mod at fremme emotionel resiliens og personlig vækst.

I emotions-fokuseret terapi (EFT) spiller denne forståelse og skelnen mellem emotioner og følelser en central rolle. Her er nogle nøglepunkter, der fremhæver, hvordan jeg som EFT-terapeut arbejder nærværende og empatisk med denne skelnen:

Identificering og udforskning af emotioner:

Forståelse og navngivning af følelser:

Emotionel bevidsthed og accept:

Bearbejdning og regulation af emotioner:

Transformation af emotioner:

Sammenfattende fokuserer jeg som emotions-fokuseret terapeut på at hjælpe dig med at blive mere bevidst om og forstå dine emotioner og de følelser, de frembringer. Ved at udforske og bearbejde denne dynamik sigter jeg med EFT mod at fremme emotionel resiliens og personlig vækst.

Levet og fortalt historie

Lad mig fortsætte med at fortælle dig lidt om hvordan jeg som din emotions-fokuserede terapeut, i en atmosfære af nærvær, empati og præcision, arbejder med at forbinde din levede historie med din fortalte historie. Det gør jeg fordi denne forbindelse er afgørende, da den giver en dybere indsigt i, hvordan dine tidligere oplevelser påvirker dine nuværende følelser og emotioner.

Din levede historie omfatter alle de reelle oplevelser, begivenheder og interaktioner, som du har haft i løbet af dit liv. Dette inkluderer ikke kun de store livsbegivenheder, men også de mindre øjeblikke, som har haft en betydning for dig. Disse oplevelser danner grundlaget for dine emotioner – de umiddelbare, ofte kropslige reaktioner, du har på forskellige situationer. For eksempel kan en opvækst i et ustabilt miljø have ført til en grundlæggende følelse af usikkerhed eller angst, som du måske stadig mærker i dag i visse situationer.

Din fortalte historie, derimod, er den måde, du fortolker og kommunikerer din levede historie på. Det er din personlige fortælling om dit liv, som du deler med mig og andre. Denne fortælling er farvet af dine følelser, som er din personlige, bevidste oplevelse og fortolkning af dine emotioner. For eksempel kan din fortælling om din barndom afspejle en følelse af modstandsdygtighed eller offer, afhængig af, hvordan du har bearbejdet dine tidligere oplevelser.

Når vi sammen ser på sammenhængen mellem din levede og fortalte historie, fokuserer vi på, hvordan dine tidligere oplevelser og de emotioner, de fremkaldte, har formet den måde, du ser dig selv og din verden på. For eksempel kan en person, der har oplevet gentagen afvisning, udvikle en fortælling om sig selv som uønsket eller mindreværdig. Dette kan manifestere sig i nuværende følelsesmæssige mønstre, som en tendens til at trække sig fra sociale situationer eller en overfølsomhed over for kritik.

Vores terapeutiske arbejde tager sigte på at udforske og måske omfortolke elementer af din fortalte historie, som påvirker dine nuværende følelser og adfærd. Ved at gøre dette kan vi sammen hjælpe dig med at udvikle en mere nuanceret og styrket forståelse af din fortid og dens indflydelse på dit nuværende følelsesliv. Dette kan føre til en større følelsesmæssig indsigt og velvære, samt en følelse af empowerment og kontrol over din følelsesmæssige fremtid. 

Som nævnt, er det min opgave at hjælpe dig med at udforske og forstå forholdet mellem din levede historie og den historie, du fortæller om dit liv. Denne forståelse er dybt forankret i dine emotioner og hvordan du oplever og fortæller om dem.

Din levede historie:

Din fortalte historie:

Sammenhængen mellem de to:

Min rolle som terapeut:

Din levede historie og den måde, du fortæller den på, er begge vigtige dele af din følelsesmæssige virkelighed. Ved at arbejde med begge dele kan vi sammen skabe en dybere forståelse af dig selv og dine emotioner, hvilket kan hjælpe dig med at navigere mere effektivt i dit følelsesliv.

Emotions-Fokuseret Teori

I nedenstående model af Leslie S. Greenberg, en førende figur inden for emotions-fokuseret terapi, udforskes betydningen af forholdet mellem en persons 'levet historie' og 'fortalt historie'. Den levede historie refererer til de faktiske erfaringer og hændelser, der udgør et individs liv. Disse oplevelser former personens emotionelle reaktioner og præger hvordan de forstår sig selv og deres verden. Den 'fortalte historie' er, hvordan en person narrativt fortolker og formidler deres levede historie. Denne fortælling afspejler ikke kun de faktiske begivenheder, men også personens følelsesmæssige og psykologiske bearbejdning af disse oplevelser. Forståelsen af forholdet mellem den levede og fortalte historie er central i emotions-fokuseret terapi, da den giver indsigt i, hvordan tidligere oplevelser påvirker nuværende følelser og adfærd. 

En dialektisk-konstruktivistisk model for selvet: integration af biologi og kultur(Greenberg, 2019, p. 43)

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2019). Clinical handbook of emotion-focused therapy. American Psychological Association. 

Modellen (Greenberg, 2019, p. 43) udforsker, hvordan vores selvfølelse og identitet er et produkt af en dynamisk interaktion mellem vores biologiske grundlag og de kulturelle kontekster, vi lever i. Greenbergs model understreger vigtigheden af at forstå individet som en integreret helhed af disse to aspekter, og hvordan denne forståelse kan anvendes i terapeutisk praksis til at fremme personlig vækst og emotionel resiliens.

"Levet Historie"

Modellen starter nederst med beskrive en klients levede historie med udgangspunkt i de fysiologiske fænomeners (hormonelle, limbiske, og glandulære) reaktioner på stimuli samt klientens emotionsskemaer og aspekter af selvorganisering (følte tilstandsindikatorer, definerende tilstande og andre mulige selvorganiseringer) i forhold til de emotionsgenerende processer. Herunder skal vi se på, hvordan disse forskellige elementer integreres i en persons erfaring og udvikling.

For at forbinde de fysiologiske fænomener – hormonelle, limbiske og glandulære – med emotionsgenerende processer, er det vigtigt at forstå, hvordan disse systemer bidrager til dannelsen og reguleringen af emotioner (følelser) i forbindelse med forskellige stimuli.

Den hormonelle respons på stimuli:

Det limbiske systems rolle:

Den glandulære respons på stimuli:

Sammenkædningen af de hormonelle, limbiske og glandulære systemer er afgørende for de emotionsgenerende processer. De bidrager til en koordineret fysiologisk og emotionel respons på miljøets stimuli, hvilket understreger vigtigheden af kroppens biologiske systemer i vores følelsesmæssige oplevelser og giver indsigt i, hvordan vi kan forstå og regulere vores emotioner.

Emotionsskemaer og emotionsgerende processer, er centrale begreber inden for området emotionel psykologi og terapi. Disse koncepter bidrager til en dybere forståelse af, hvordan følelser eller emotionelle tilstande fungerer og interagerer med vores tanker, adfærd og kropslige fornemmelser. Her er en forklaring på hvert af disse begreber og deres indbyrdes forhold:

Emotionsskemaer:

Emotionsgerende processer:

Samspillet mellem emotionsskemaer og emotionsgerende processer:

Forståelsen af disse to begreber er central for at hjælpe mennesker med at arbejde gennem emotionelle vanskeligheder og fremme en mere integreret og adaptiv emotionel oplevelse. Ved at udforske og modificere emotionsskemaer og forstå de underliggende emotionsgerende processer, kan individer lære at navigere mere effektivt i deres emotionelle landskab.

Aktiv selvorganisering, følte tilstandsindikatorer, definerende tilstande, og andre mulige selvorganiseringer i forhold til emotionsgenerende processer, udgør et komplekst system af interaktioner mellem individets indre tilstande og deres emotionelle reaktioner. For at forstå dette samspil er det vigtigt at se på, hvordan hver af disse komponenter bidrager til og påvirker den måde, vi genererer og oplever emotioner på.

Aktiv selvorganisering:

Følte tilstandsindikatorer:

Definerende tilstand:

Andre mulige selvorganiseringer:

Samlet set illustrerer disse koncepter en dyb og kompleks proces, hvor individet konstant bearbejder, tolker og reagerer på emotionelle stimuli. Denne proces involverer både bevidste og ubevidste elementer og er afgørende for individets evne til at navigere i deres emotionelle verden på en sund og tilpasset måde.

"Fortalt Historie"

Modellen fortsætter med beskrive en klients fortalte historie (Greenberg, 2019, p. 43) med udgangspunkt i en dialektiske cyklus, hvor klientens oplevelse (påvirket af deres narrativ og aktive emotionsskema) og forståelse (baseret på kultur, sprog og myte) verbaliseres i forhold til de emotionsgenerende processer, hvor vi vil se på hvordan disse elementer interagerer i en terapeutisk kontekst:

For at forstå den dialektiske cyklus i forhold til emotionsgenerende processer i en terapeutisk kontekst, er det vigtigt at se på, hvordan klientens individuelle oplevelse og forståelse, formet af deres narrativ, emotionsskema, kultur, sprog og myte, indgår i en dialektisk proces gennem verbalisering i terapi:

Dialektisk cyklus:

Oplevelse:

Forståelse:

Verbalisering:

Dialektisk cyklus som kontinuerlig proces:

I terapien bliver den dialektiske cyklus et redskab til at udforske og forstå klientens indre verden. Den hjælper med at afdække, hvordan klientens personlige historie, kulturelle påvirkninger og emotionsskemaer samspiller med deres måde at opleve og forstå deres emotioner på. Ved at arbejde igennem denne proces kan klienten opnå en dybere indsigt og udvikle mere adaptive måder at håndtere og forstå sine emotioner på.

I den terapeutiske proces påvirkes klientens udtrykte selvopfattelse, selvrepræsentation og narrativer, hvor sprog og dialog spiller en central rolle. Denne proces af verbalisering og refleksion hjælper klienten med at blive mere bevidst om, hvordan deres indre overbevisninger, følelser og narrativer former deres oplevelser og reaktioner.

Udtrykt Selvopfattelse:

Forandring i Selvrepræsentation:

Udvikling og modifikation af narrativer:

Samlet set er forståelsen af klientens udtrykte selvopfattelse, selvrepræsentation og narrativer essentiel for at arbejde med emotionsgenerende processer i terapeutisk sammenhæng. Ved at udforske, hvordan disse personlige og kulturelle aspekter interagerer med klientens emotionelle oplevelser, kan terapien hjælpe klienten med at opnå større selvindsigt og udvikle mere adaptive emotionelle reaktionsmønstre.

Videnskabsteoretiske elementer integreret i EFT

EFT integrerer flere væsentlige videnskabsteoretiske elementer, som alle spiller en vigtig rolle i terapiens tilgang til behandling af emotioner. Disse elementer omfatter dialektisk konstruktivistisk tilgang, kritisk realisme, abduktiv ræsonnering, casestrukturering og opgaveanalyse:

Abduktiv ræsonnering er især vigtig i forhold til at identificere de emotionelle processer, som ligger bag klientens problemer, og udvikle en passende terapeutisk respons. Denne tilgang anerkender, at emotioner er komplekse og ofte rodfæstet i dybere psykologiske strukturer. Ved at bruge abduktiv ræsonnering kan terapeuten navigere i klientens emotionelle landskab, identificere centrale emotionelle temaer og konflikter, og dermed facilitere en dybere forståelse og forandring.

Abduktiv ræsonnering i EFT understøtter derfor en proces, hvor klientens unikke emotionelle erfaringer bliver nøgleelementer i terapien, hvilket bidrager til en mere målrettet og effektiv behandlingsstrategi.

Samlet set, bidrager disse elementer til en dyb, nuanceret og klientcentreret tilgang i EFT, hvor emotioner ses som centrale for klientens oplevelse og behandling.

Emotions-fokuseret terapi (EFT) kan defineres som en udførelse af terapi, der baserer sig på en forståelse af den rolle, emotioner spiller for psykoterapeutiske forandringer. EFT er funderet i en grundig analyse af emotioners betydning for og bidrag til menneskers erfaringer og til de forandringer, der finder sted i psykoterapi. Dette fokus fører terapeuter og klienter til strategier, som fremmer opmærksomhed, accept, udtryk, praktisk anvendelses regulering og transformation af emotioner, såvel som til korrektive emotionelle oplevelser sammen med terapeuten. Målet med EFT er at styrke selvet, at regulere affekt og at skabe ny mening. (Greenberg, 2017, p. 3)


EFT er en neohumanistisk, oplevelsesorienteret terapeutisk metode, som er videreudviklet på basis af moderne emotionsteori, og neuroaffektiv psykologi. EFT trækker på viden fra en lang række terapeutiske traditioner og teorier, som humanistisk-fænomenologiske teorier, emotions- og kognitionsteori, neuroaffektiv psykologi og dynamisk system teori. Grundemotioner som vrede, sorg, frygt og afsky ses som fundamentale for en kompleks konstruktion, der orienterer os i forhold til vores omgivelser. Derudover ses emotionssystemet også som det primære motivationssystem, der gennem hele livet er afgørende for vores tilpasning og overlevelse. Emotioner tjener et formål og spiller en afgørende rolle i målrettet adfærd. Emotioner har unikke fænomenologiske og motivationsmæssige egenskaber, og de har indflydelse på perception, kognition og adfærd. (Greenberg, 2017, p. 4)

Som emotionsfokuseret terapeut, bringer jeg følgende afgørende elementer ind i mit terapeutiske arbejde (Greenberg, 2017, p. 6):

Greenberg, L. S. (2017). Emotion-Focused Therapy (Revised ed.). American Psychological Association.