Emotionsfokuseret parterapi

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008). 

Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love, and power. 

American Psychological Association. 

Bogen er en dybdegående gennemgang af den emotionsfokuserede terapi for par. Denne terapiform lægger vægt på at forstå og arbejde med parrets emotioner, særligt i relation til tilknytning og identitet. Tilknytning adresserer parrets behov for sikkerhed og trøst i forholdet, mens identitet fokuserer på individets behov for at blive set og værdsat. Terapien fremhæver vigtigheden af at identificere og arbejde med både primære og sekundære emotioner for at forbedre parforholdets dynamik.

Bogen er en vigtig ressource for terapeuter og par, der søger en dybere forståelse af de emotionelle dynamikker i parforhold. Den giver et omfattende indblik i, hvordan par kan arbejde med deres emotioner for at styrke deres forhold og adresserer komplekse temaer som tilknytning og identitet med klarhed og dybde. Den er særligt anbefalelsesværdig for sin tilgang til at behandle parforholdets udfordringer gennem en dybere forståelse af de underliggende emotionelle processer.

Den giver en detaljeret forståelse af, hvordan tilknytnings- og identitetstemaer er afgørende i parforhold. Tilknytning fokuserer på tryghed og nærhed i relationen, mens identitet omhandler anerkendelse og selvudfoldelse. Parrets positioner, som den opsøgende (pursuer) og den undvigende (withdrawer), udfoldes i bogen for at forklare, hvordan disse roller påvirker parrets dynamik og konflikter. Disse positioner er drevet af underliggende emotioner, og terapien fokuserer på at omdanne disse emotionelle mønstre til mere positive interaktioner. 

Bogen belyser, hvordan nye parterapeuter kan opleve udfordringer i at navigere disse komplekse emotionelle landskaber og understreger vigtigheden af at forstå både individuelle og relationelle aspekter i parterapien. Den giver også indsigt i at hjælpe par med at bryde negative mønstre og fremme en mere positiv og støttende dynamik. 

Bogen "Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power" giver en grundig gennemgang af, hvordan emotioner påvirker parforhold og terapeutisk arbejde. Forfatterne Greenberg og Goldman integrerer emotion-fokuseret terapi med systemiske og interaktionelle perspektiver, undersøger forskellige emotioner såsom vrede, sorg, frygt og skam, og deres rolle i parforhold. De lægger vægt på betydningen af at forstå og bearbejde disse emotioner for at fremme et sundere og mere tilfredsstillende forhold. Bogen tilbyder konkrete terapeutiske teknikker og interventioner, der kan anvendes i parterapi, med fokus på både individuelle og relationelle aspekter.

Kapitlet "Introduktion" i bogen "Emotion-Focused Couples Therapy: The Dynamics of Emotion, Love, and Power" udvider den oprindelige teori om emotion-fokuseret parterapi (EFT-C) med fokus på affektregulering som en central drivkraft, der organiserer tilknytning, identitet og tiltrækning. Forfatterne argumenterer for, at en forståelse af affektregulering giver et mere konkret og observerbart grundlag for at forstå menneskelig adfærd og parinteraktion. De udforsker også sammenhængen mellem konflikter i parforhold og problemer i reguleringen af både egne og partnerens emotioner. Bogen tilbyder nye perspektiver på, hvordan man kan arbejde med at regulere følelser som vrede, sorg, frygt, skam samt kærlighed og andre positive emotioner i parterapi.

Forfatterne lægger vægt på, at affektregulering ikke betyder kontrol over emotioner, men snarere processen med at have de ønskede emotioner og undgå uønskede. Dette perspektiv anvendes til at forstå parinteraktioner i mere håndgribelige termer. Terapien fokuserer på at hjælpe parret og hvert individ med at regulere emotioner som vrede, sorg, frygt, skam samt kærlighed og andre positive emotioner. Kapitlet understreger betydningen af at arbejde med selvregulering af emotioner og transformation af smerten fra uopfyldte barndomsbehov, som ofte organiserer nutidige reaktioner.

Samlet set præsenterer kapitlet en udvidet ramme for EFT-C, som inkluderer både arbejde med andres regulering af emotioner og øget fokus på selvregulering af emotioner. Dette tilføjer et lag til parterapien ved at opmuntre til udtryk for voksne uopfyldte behov for nærhed og validering, hvilket har været et kendetegn ved tilgangen. Forfatterne ser denne tilføjelse som en eksplicitering af noget, der altid har været implicit i tilgangen, men som nu er uddybet mere klart i bogen.

Teori om emotionsfokuseret parterapi 

Kapitlet "Emotion" udforsker emotioners rolle i parforhold og terapi. Det fremhæver, hvordan emotioner både er biologisk forankrede og påvirket af kulturel læring. Forfatterne diskuterer emotioners funktion som kommunikationsmidler og deres betydning for relationer, herunder hvordan emotioner som frygt, vrede, skam, kærlighed og lykke påvirker parinteraktioner.

Emotioner ses som nøglen til at forstå og forbedre parforhold, især gennem deres indvirkning på relationelle dynamikker og konflikter. Kapitlet fordyber sig i forskellige emotioners oprindelse og udvikling, herunder hvordan basale emotioner som frygt og kærlighed har udviklet sig til at facilitere overlevelsesrelaterede mål i menneskelige relationer. Disse grundlæggende emotioner organiserer individets adfærd og interaktioner og er kritiske for parforholdets sundhed og udvikling.

Kapitlet argumenterer for, at en dybere forståelse af disse emotioner og deres indflydelse kan forbedre terapeutisk arbejde med par, ved at hjælpe dem med at genkende, forstå og regulere deres emotionelle reaktioner for at fremme sundere og mere støttende relationelle mønstre.

Kapitlet "Affect Regulation" fokuserer på, hvordan par regulerer emotioner i deres relationer. Emotionsregulering ses som afgørende for et sundt parforhold og involverer både selvregulering og regulering i forhold til partneren. Kapitlet udforsker koncepterne om primære og sekundære emotioner, og hvordan disse påvirker parrets dynamik. Forfatterne fremhæver vigtigheden af at anerkende og udtrykke sårbarhed, hvilket kan forbedre forholdet og reducere konflikter. De diskuterer også vigtigheden af at udvikle evner til både at modtage og give støtte i forholdet for at opnå følelsesmæssig balance og tilfredshed. Emotionsregulering ses som nøglen til dybere forståelse og intimitet i parforholdet.

Kapitlet "Motivation" diskuterer, hvordan motivation påvirker dynamikken i parforhold. Det fokuserer på tre centrale relationelle motivationer: identitet, tilknytning og tiltrækning. Disse motivationer er afgørende for, hvordan par interagerer og styrer deres relationelle konflikter og harmoni. Kapitlet uddyber, hvordan forskellige emotioner, såsom skam, frygt, og kærlighed, spiller en rolle i disse motivationer og påvirker parforholdets kvalitet. Det forklarer også, hvordan en balance mellem disse motivationer kan føre til mere harmoniske og tilfredsstillende relationer. Kapitlet fremhæver vigtigheden af gensidig anerkendelse og validering i et parforhold for at fremme et sundt forhold.

Det forklarer, at motivation i parforhold ikke kun drejer sig om enkelte handlinger eller beslutninger, men også om dybere psykologiske behov og stræben efter identitet, tilknytning og gensidig anerkendelse. Kapitlet diskuterer, hvordan forskellige motivationsfaktorer, såsom behovet for nærhed og sikkerhed, identitetsbekræftelse og gensidig anerkendelse, spiller en central rolle i parforholdets sundhed og udvikling. Det belyser, hvordan par kan navigere i komplekse emotionelle landskaber og opnå en dybere forståelse af hinanden gennem en bevidstgørelse af deres egne og partnerens motivationer. Dette omfatter også en diskussion af, hvordan konflikter og problemer i parforhold kan forstås og håndteres bedre gennem en forståelse af de underliggende motivationer. 

Kapitlet fokuserer på de motivationer, der driver parforhold, herunder identitet, tilknytning og tiltrækning. Disse motivationer spiller en central rolle i, hvordan partnere interagerer, kommunikerer og opfatter hinanden. Identitetsmotivation handler om at søge bekræftelse og forståelse fra partneren, tilknytningsmotivation omfatter behovet for sikkerhed og nærhed, mens tiltrækningsmotivation indebærer de dynamikker, der driver romantisk og seksuel interesse. Forståelse af disse motivationer kan være nøglen til at løse konflikter og fremme sund kommunikation og tilfredshed i parforholdet. 

Kapitlet "Interaction" diskuterer interaktionens rolle i parterapi. Forfatterne fokuserer på, hvordan par interagerer på baggrund af deres emotionelle tilstande og motivationsmæssige drev. De fremhæver, at forståelse og regulering af disse emotionelle og motivationelle faktorer er nøglekomponenter i at forbedre kommunikation og løse konflikter i parforholdet. Kapitlet uddyber også, hvordan negative interaktionsmønstre kan forstærke følelsesmæssige problemer, og hvordan terapi kan hjælpe par med at bryde disse mønstre og skabe mere positive og støttende dynamikker.

Kapitlet analyserer, hvordan interaktioner i parforhold påvirkes af emotioner og motivation. Det fremhæver vigtigheden af at forstå interaktionsmønstre og deres indflydelse på parrets dynamik. Kapitlet fokuserer på, hvordan forskellige typer af emotioner og motivationsfaktorer, som identitet, tilknytning og tiltrækning, spiller en central rolle i udformningen af disse interaktionsmønstre. Desuden undersøges, hvordan konflikter og problemer i parforhold kan adresseres gennem en dybere forståelse af de underliggende interaktionsdynamikker. 

Figur 5.1, "Two-dimensional oval model of interaction", illustrerer interaktioner i parforhold gennem to hoveddimensioner: tilknytning (horisontal akse) og indflydelse (vertikal akse). Modellen viser, at tilknytningsdimensionen, der dækker over nærhed og afstand, er mere fremtrædende end indflydelsesdimensionen, som omhandler kontrol og dominans. Dette resulterer i en oval form, der repræsenterer interaktionsrummet, hvilket indikerer at tilknytning har større betydning end indflydelse i intime relationer.

Figur 5.2, "Escalating cycles of invalidation", illustrerer en cyklus, hvor ikke anerkendte primære emotioner fører til udtryk af sekundære emotioner og invalidering hos den anden partner. Dette skaber sekundære emotioner hos den invaliderende partner og resulterer i en gentagende cyklus. Invalidering kan også medføre aktivering af uhensigtsmæssige emotioner, hvilket intensiverer cyklussen. Modellen skildrer, hvordan en cyklus af negative interaktioner og følelsesmæssig eskalation udvikler sig i parforhold, hvor parternes evne til at anerkende og udtrykke deres sande, primære emotioner er nedsat.

Kapitlet "Culture and Gender" undersøger betydningen af kulturelle og kønsrelaterede faktorer i parterapi. Det fremhæver, hvordan forskellige kulturelle baggrunde påvirker parrelationer, herunder synet på kærlighed, magt og emotioner. Der lægges særlig vægt på, hvordan kulturelle normer og kønsroller former emotionelle udtryk og interaktioner i parforhold. Kapitlet analyserer også forskellene i emotionelle dynamikker mellem forskellige kulturer og diskuterer relevansen af disse forskelle i parterapeutisk arbejde. Forfatterne argumenterer for behovet for en kultursensitiv tilgang i terapien, hvor både kulturelle og kønsspecifikke faktorer tages i betragtning for at forstå og adressere de unikke udfordringer, som par står overfor.

Parterapi: Et emotionsfokuseret perspektiv 

Kapitlet "Intervention Framework" beskriver en detaljeret ramme for terapeutiske interventioner i parterapi. Denne ramme er opdelt i fem stadier, hver med specifikke trin og mål. Den fokuserer på at skabe en forståelse og håndtering af emotioner i parforholdet, herunder identificering og bearbejdning af både primære og sekundære emotioner. Terapien lægger vægt på at transformere negative interaktionsmønstre og fremme udvikling af sundere relationelle dynamikker. Terapeutens rolle betones som en guide og coach i parrets emotionelle rejse, og der lægges stor vægt på at udvikle partnernes evne til at udtrykke og anerkende hinandens emotionelle behov og sårbarheder. 

Den strukturerede tilgang til terapeutiske interventioner i emotion-fokuseret parterapi (EFT-C) indebærer en flerfaset proces. Første fase omfatter etablering af en terapeutisk alliance og validering af hver partners oplevelser. Anden fase fokuserer på at identificere og nedtrappe negative interaktionscykler, som driver konflikter i forholdet. I tredje fase arbejder parret med at få adgang til og udtrykke primære, ofte skjulte emotioner. Den fjerde fase omhandler omstrukturering af interaktionsmønstre for at skabe en mere positiv dynamik. Den sidste fase fokuserer på konsolidering og integration af nye, sundere måder at kommunikere og interagere på. Denne tilgang prioriterer emotionel bevidsthed og ændring af dysfunktionelle mønstre til fordel for dybere forståelse og intimitet i forholdet. (se model længere nede)

Kapitlet "Therapeutic Tasks: Focusing on Interactional Cycles" fokuserer på terapeutiske opgaver rettet mod at forstå og ændre de interaktionelle cyklusser, der opstår i parforhold. Det understreger vigtigheden af at genkende og arbejde med de gentagne negative mønstre, som par falder ind i. Disse cyklusser betragtes som centrale i at fastholde relationelle konflikter og dysfunktioner. Terapeutens rolle er at hjælpe parret med at identificere disse mønstre, forstå de underliggende emotioner og behov, og derefter arbejde mod at ændre disse interaktioner til mere positive og støttende dynamikker. Kapitlet understreger, at en effektiv parterapi kræver en dyb forståelse af disse interaktionelle cyklusser og en fokuseret indsats på at ændre dem. (se tabel længere nede)

Kapitlet "Therapeutic Tasks: Focusing on Individual Emotional States" behandler, hvordan terapeuter kan fokusere på individuelle emotionelle tilstande inden for parterapi. Det beskriver teknikker til at identificere og arbejde med dybe emotioner, såsom at adressere uudtrykte eller forvirrende følelser. Kapitlet understreger vigtigheden af at forstå hvert individs unikke emotionelle oplevelser for at fremme heling og forståelse i parforholdet. Det tilbyder indsigt i, hvordan terapeuter kan guide par til at udforske og udtrykke deres følelser, hvilket bidrager til en dybere forbindelse og forståelse mellem partnerne. 

Arbejde med specifikke emotioner

Kapitlet "Anger in Couples Therapy" udforsker vredens rolle og håndtering i parterapi. Vrede bliver præsenteret som en kompleks følelse, der kan være både adaptiv og ikke adaptiv i relationelle sammenhænge. Kapitlet diskuterer forskellige former for vrede, såsom primær adaptiv vrede, primær ikke adaptiv vrede, sekundær vrede og instrumental vrede, og deres betydning i parforholdets dynamik. Der lægges vægt på vigtigheden af at forstå og udtrykke vrede på en sund måde for at fremme forståelse og intimitet i forholdet. Kapitlet giver også indsigt i, hvordan terapeuter kan hjælpe par med at navigere og transformere vrede for at forbedre deres relationer.

Kapitlet "Sadness in Couples Therapy" undersøger sorgens rolle i parterapi. Det belyser, hvordan sorg og tab opleves i parforhold og påvirker parrets dynamik. Kapitlet diskuterer, hvordan par kan arbejde med sorg i terapien, herunder hvordan sorg kan manifestere sig forskelligt hos hver partner og hvordan disse følelser kan påvirke deres interaktion. Terapeutens rolle er at hjælpe parret med at forstå og udtrykke sorg på en sund måde, som kan fremme heling og forståelse i forholdet.

Kapitlet "Fear in Couples Therapy" fokuserer på frygtens rolle i parterapi. Det diskuterer, hvordan frygt kan manifestere sig i parforhold og hvordan det kan påvirke interaktioner og konflikter. Terapeutens rolle er at hjælpe par med at forstå og håndtere disse frygtfølelser, så de kan opbygge et sundere og mere tillidsfuldt forhold. Kapitlet udforsker forskellige former for frygt, herunder frygt for intimitet, frygt for afvisning og frygt for ensomhed, og giver indsigt i, hvordan disse kan påvirke partnernes evne til at forbinde og kommunikere effektivt med hinanden. 

Kapitlet "Shame in Couples Therapy" adresserer skams rolle i parterapi. Det beskriver skam som en dybtgående emotion, der kan være både adaptiv og ikke adaptiv, og som har stor indflydelse på individets selvopfattelse og relationelle dynamikker. Kapitlet fremhæver, hvordan skam kan manifestere sig i parforhold og de terapeutiske tilgange til at arbejde med skam. Der diskuteres forskellige former for skam, herunder primær og sekundær skam, samt hvordan disse påvirker interaktioner i parforholdet. Terapeutens rolle er at hjælpe parret med at forstå og bearbejde skam, for at fremme intimitet og gensidig forståelse i forholdet. 

Kapitlet "Positive Emotion in Couples Therapy" fokuserer på vigtigheden af positive emotioner i parterapi. Det beskriver, hvordan positive emotioner som glæde, interesse og kærlighed kan forbedre forholdets kvalitet og hjælpe med at løse konflikter. Terapeuter opfordres til at anerkende og fremme udviklingen af disse følelser, da de spiller en afgørende rolle i at skabe et reservoir af gode følelser, som kan modvirke negative emotioner og styrke relationen. Kapitlet udforsker også, hvordan positive emotioner kan fremme sund vækst og udvikling i forholdet.

Greenberg og Goldmans model

Trinene er delt op i nogle faser, for at tydeliggøre at der er nogle forskelle i det, man sigter mod at opnå.

FASE 1: Validering og etablering af alliance

Trin1: Vis empati for og valider hver partners smerte

Trin 2: Afgræns konflikttemaer. Find ud af, hvordan disse konflikttemaer afspejler kerneproblemstillinger relateret til tilknytning og identitet.

FASE 2: De-eskalering af den negative cyklus

Trin 3: Identificer den negative interaktionscyklus og den position hver partner indtager i den. Eksternaliser problemet som værende cyklussen.

Trin 4: Identificer de ikke-erkendte tilknytnings- og/eller identitetsrelaterede emotioner, som ligger under partnernes positioner i cyklus.

Trin 5: Omformuler problemet ud fra cyklussen og underliggende emotioner og behov.

Trin 6: Identificer historiske årsager til sårbarhed og sensitivitet, som aktiveres i den primære negative interaktionscyklus.

FASE 3: Kontakt til underliggende emotioner

Trin 7: Få kontakt til ikke-erkendte emotioner og behov, som ligger under positionerne i den negative interaktionscyklus. Sæt ord på og udtryk dem overfor partneren.

Trin 8: Identificer og bearbejd blokkeringer for kontakten til emotioner.

Trin 9: Styrk klienten i at vedkende sig og tage ejerskab over ikke-erkendte behov eller aspekter af selvet og integrer dette ind i de relationelle interaktioner.

FASE 4: Omstrukturering af interaktionerne og de relationelle bånd

Trin 10: Frem den anden partners accept af de emotionelle oplevelser og erfaringer samt behov, som toner frem hos den udforskende partner.

Trin 11: Faciliter partneren i at udtrykke emotionelle behov og ønsker med henblik på at omstrukturere interaktionen og skabe emotionelt engagement. Skab opblødende interaktioner. Iscenesæt interaktioner, som skaber emotionelt engagement og som virker tilknyttende og validerende.

Trin 12: Styrk selv-omsorg og emotionelle handlingsstrategier hos hver partner.

FASE 5: Konsolidering og integration

Trin 13: Faciliter partnerne i at fremme de nye interaktionsmønstre og skabe løsninger på uløste problemstillinger.

Trin 14: Udtryk nye positioner og konsolider nye narrativer.

I "emotioner underliggende interaktionelle positioner i cyklusser", præsenteres en oversigt over primære og sekundære emotioner relateret til forskellige interaktionspositioner i relationelle cyklusser. 

Denne tabel er en central ressource i forståelsen af, hvordan emotioner påvirker interaktionsmønstre i parforhold.

Denne tabel giver en dyb indsigt i, hvordan emotioner både på det primære og sekundære niveau kan forme interaktionsmønstre i parforhold og tilbyder et værdifuldt grundlag for terapeutiske indsatser i emotion-fokuseret parterapi. 

Ved at forstå og adressere disse underliggende emotioner kan par bedre navigere og transformere deres interaktionscyklusser, hvilket kan føre til mere positive og støttende relationelle mønstre.